Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 47,12


Σοφ. Σειρ. 47,12

Μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι᾿ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ·

Σοφ. Σειρ. 47,12

Επειτα από αυτόν ενεφανίσθη ο σοφός υιός του ο Σολομών, ο οποίος χάριν του Δαβίδ έζησε με άνεσιν και ευτυχίαν