Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 46,14


Σοφ. Σειρ. 46,14

ἐν νόμῳ Κυρίου ἔκρινε συναγωγήν, καὶ ἐπεσκέψατο Κύριος τὸν Ἰακώβ·

Σοφ. Σειρ. 46,14

Συμφωνα με τον νόμον του Κυρίου διοικούσε και εδίκαζε τον λαόν του Ιακώβ, ο δε Κυριος επεσκέπτετο τότε τον Ισραηλιτικόν λαόν.