Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 45,21


Σοφ. Σειρ. 45,21

καὶ γὰρ θυσίας Κυρίου φάγονται, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 45,21

Διότι μέρος από τας προσφερομένας στον Κυριον θυσίας έπρεπε να δίδεται προς τροφήν αυτού και των απογόνων του.