Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 45,14


Σοφ. Σειρ. 45,14

θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθημέραν ἐνδελεχῶς δίς.

Σοφ. Σειρ. 45,14

Θυσίαι ολοκαυτώματος θα προσφέρωνται καθημερινώς από αυτόν δύο φορές την ημέραν.