Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,6


Σοφ. Σειρ. 44,6

ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύϊ, εἰρηνεύοντες ἐν παροικίαις αὐτῶν·

Σοφ. Σειρ. 44,6

Ανδρες πλούσιοι, προικισμένοι με δύναμιν, ζώντες ειρηνικώς στους τόπους της παραμονής των.