Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,2


Σοφ. Σειρ. 44,2

πολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ Κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ᾿ αἰῶνος.

Σοφ. Σειρ. 44,2

Μεγάλην δόξαν ητοίμασεν ο Κυριος δι’ αυτούς και το μεγαλείον του εφανέρωσεν εις αυτούς ευθύς εξ αρχής.