Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,16


Σοφ. Σειρ. 44,16

Ἐνὼχ εὐηρέστησε Κυρίῳ καὶ μετετέθη, ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς.

Σοφ. Σειρ. 44,16

Ο Ενώχ ευηρέστησε στον Κυριον και δια τούτο ανελήφθη ζων, αναδειχθείς υπόδειγμα μετανοίας δια τας κατόπιν γενεάς.