Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,14


Σοφ. Σειρ. 44,14

τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς·

Σοφ. Σειρ. 44,14

Τα σώματά των ενεταφιάσθησαν εν ειρήνη μετά μεγάλων τιμών και το όνομά των ζη εις τας γενεάς των γενεών.