Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,13


Σοφ. Σειρ. 44,13

ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται·

Σοφ. Σειρ. 44,13

Μέχρις αιώνων θα παραμείνουν οι απόγονοί των και η δόξα των δεν θα εξαφανισθή.