Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,12


Σοφ. Σειρ. 44,12

ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι᾿ αὐτούς·

Σοφ. Σειρ. 44,12

Οι απόγονοί των παρέμειναν πιστοί εις τας μετά του Κυρίου συμφωνίας και τα τέκνα των ζουν ένδοξα χάρις εις την αρετήν των προγόνων των.