Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,11


Σοφ. Σειρ. 44,11

μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ ἀγαθὴ κληρονομία, ἔκγονα αὐτῶν·

Σοφ. Σειρ. 44,11

Η αγαθή των κληρονομία, το έντιμον όνομά των παραμένει εις τα παιδιά των. Συνεχίζεται στους απογόνους των.