Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,1


Σοφ. Σειρ. 44,1

Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει.

Σοφ. Σειρ. 44,1

Ας επαινέσωμεν τώρα τους ενδόξους άνδρας, τους προπάτορας ημών, κατά την σειράν της γενεαλογίας των.