Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,16


Σοφ. Σειρ. 43,16

καὶ ἐν ὀπτασίαις αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη, ἐν θελήματι πνεύσεται νότος.

Σοφ. Σειρ. 43,16

Με τας εμφανίσεις αυτού σαλεύονται τα όρη και με το θέλημά του πνέει ο νότιος άνεμος.