Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,15


Σοφ. Σειρ. 43,15

ἐν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσε νεφέλας, καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης·

Σοφ. Σειρ. 43,15

Δια της μεγαλειώδους δυνάμεώς του πυκνώνει τας νεφέλας και η χάλαζα πίπτει κάτω σαν θρύμματα λίθων.