Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,31


Σοφ. Σειρ. 4,31

μὴ ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη.

Σοφ. Σειρ. 4,31

Ας μη είναι το χέρι σου απλωμένο, δια να λαμβάνη, σφικτό δε και απρόθυμον στο να δίδη.