Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 4,3


Σοφ. Σειρ. 4,3

καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου.

Σοφ. Σειρ. 4,3

Μη ταράξης περισσότερον καρδίαν, την οποίαν έχει αναστατώσει η οργή, και μη αναβάλης την βοήθειάν σου εις άνθρωπον, που έχει την ανάγκην σου.