Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,23


Σοφ. Σειρ. 42,23

πάντα ταῦτα ζῇ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα ἐν πάσαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπακούει.

Σοφ. Σειρ. 42,23

Ολα αυτά ζουν και μένουν στους αιώνας δι’ όλας τας ανάγκας, και τα πάντα υπακούουν εις αυτόν.