Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,13


Σοφ. Σειρ. 42,13

ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σὴς καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικός.

Σοφ. Σειρ. 42,13

διότι όπως από τα ενδύματα βγαίνη ο σκόρος, έτσι και από την γυναίκα πηγάζει η γυναικεία πονηρία.