Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,7


Σοφ. Σειρ. 41,7

πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα, ὅτι δι᾿ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται.

Σοφ. Σειρ. 41,7

Τον ασεβή πατέρα θα τον μέμφωνται τα τέκνα του, διότι εξ αιτίας αυτού, θα ονειδίζωνται.