Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,5


Σοφ. Σειρ. 41,5

Τέκνα βδελυκτὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν.

Σοφ. Σειρ. 41,5

Βδελυρά γίνονται τα τέκνα των αμαρτωλών, τα οποία συχνάζουν και συναναστρέφονται εις τας οικίας ασεβών ανθρώπων.