Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,24


Σοφ. Σειρ. 41,24

ἀπὸ περιεργείας παιδίσκης αὐτοῦ, καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς·

Σοφ. Σειρ. 41,24

Εντροπή είναι, να έχης μεγάλην οικειότητα με την υπηρέτριάν σου· πρόσεξε μη πλησίασης εις την κλίνην της.