Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,23


Σοφ. Σειρ. 41,23

ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου,

Σοφ. Σειρ. 41,23

Να αφαιρής από κάποιον το δίκαιον μερίδιόν του η το δώρον του, και να περιεργάζεσαι με πονηρίαν γυναίκα ύπανδρον.