Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,22


Σοφ. Σειρ. 41,22

ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς,

Σοφ. Σειρ. 41,22

Εντροπή είναι να παρατηρής μίαν γυναίκα διεφθαρμένην και να αποστρέφης το πρόσωπόν σου από συγγενή σου.