Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,13


Σοφ. Σειρ. 41,13

ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν, καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ.

Σοφ. Σειρ. 41,13

Και αυτής ακόμη της καλής ζωής είναι μετρημέναι αι ημέραι. Το καλόν όμως όνομα μένει πάντοτε.