Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 41,12


Σοφ. Σειρ. 41,12

φρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμένει ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου.

Σοφ. Σειρ. 41,12

Φρόντισε δια το καλόν όνομά σου, διότι αυτό θα παραμείνη ως ισοβιον κτήμα σου, παρά χίλιοι μεγάλοι θησαυροί χρυσού.