Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 40,12


Σοφ. Σειρ. 40,12

Πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται, καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται.

Σοφ. Σειρ. 40,12

Παράνομα δώρα, δωροδοκίαι και αδικίαι δεν θα πιάσουν τόπον· θα εξαλειφθούν. Η αξιοπιστία όμως μένει στους αιώνας των αιώνων.