Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,8


Σοφ. Σειρ. 39,8

αὐτὸς ἐκφανεῖ παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ ἐν νόμῳ διαθήκης Κυρίου καυχήσεται.

Σοφ. Σειρ. 39,8

Αυτός δε ο σοφός θα καταστήση φανερά τα αγαθά της μορφώσεώς του· και στον νόμον του Κυρίου θα έχη την καύχησίν του.