Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,35


Σοφ. Σειρ. 39,35

καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ στόματι ὑμνήσατε καὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου.

Σοφ. Σειρ. 39,35

Και τώρα με όλην σας την καρδιά και με όλην την δύναμιν της φωνής σας υμνολογήσατε και δοξάσατε το όνομα του Κυρίου.