Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,33


Σοφ. Σειρ. 39,33

τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ἀγαθὰ καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει.

Σοφ. Σειρ. 39,33

Ολα τα έργα του Κυρίου είναι αγαθά· αυτός δε χορηγεί την ευμένειάν του, όπου υπάρχει ανάγκη, στον κατάλληλον καιρόν.