Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,30


Σοφ. Σειρ. 39,30

θηρίων ὀδόντες καὶ σκορπίοι καὶ ἔχεις καὶ ῥομφαία ἐκδικοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεβεῖς·

Σοφ. Σειρ. 39,30

Δοντια θηρίων, σκορπιοί, οχιές, φονικά μαχαίρια εγιναν εις δικαίαν εξολόθρευσιν των ασεβών.