Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,25


Σοφ. Σειρ. 39,25

ἀγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἔκτισται ἀπ᾿ ἀρχῆς, οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς κακά.

Σοφ. Σειρ. 39,25

Τα αγαθά έχουν δημιουργηθή ευθύς εξ αρχής δια τους αγαθούς, έτσι και τα κακά δια τους αμαρτωλούς.