Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,2


Σοφ. Σειρ. 39,2

διηγήσεις ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει καὶ ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεται.

Σοφ. Σειρ. 39,2

Μανθάνει και διατηρεί εις την διάνοιάν του τας διηγήσεις των ονομαστών ανδρών. Εισδύει εις τας στροφάς και το κρυμμένον νόημα των γνωμικών.