Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,10


Σοφ. Σειρ. 39,10

τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη, καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία.

Σοφ. Σειρ. 39,10

Τα διάφορα έθνη θα διηγούνται την σοφίαν του και αι συγκεντρώσεις των ανθρώπων θα διαλαλούν τον έπαινόν του.