Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,3


Σοφ. Σειρ. 38,3

ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται.

Σοφ. Σειρ. 38,3

Η ιατρική επιστήμη θα αναδείξη τον ιατρόν· και ενώπιον επισήμων ανθρώπων θα αποκτήση δόξαν.