Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,20


Σοφ. Σειρ. 38,20

μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου, ἀπόστησον αὐτὴν μνησθεὶς τὰ ἔσχατα·

Σοφ. Σειρ. 38,20

Μη αφήσης όμως να κατακυριεύση την καρδίαν σου η λύπη, διώξε αυτήν από κοντά σου έχων υπ’ όψιν σου, ότι και συ θα αποθάνης.