Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,9


Σοφ. Σειρ. 37,9

καὶ εἴπῃ σοι· καλὴ ἡ ὁδός σου, καὶ στήσεται ἐξ ἐναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι.

Σοφ. Σειρ. 37,9

Πιθανόν να σου είπη· “καλός είναι ο δρόμος σου”. Και αυτός θα σταθή από μακρυά, να ιδή τι θα σου συμβή.