Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,2


Σοφ. Σειρ. 37,2

οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν;

Σοφ. Σειρ. 37,2

Μέχρι θανάτου δεν φθάνει η λύπη, όταν ενας σύντροφος η ένας φίλος μεταβληθή εις εχθρόν;