Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,17


Σοφ. Σειρ. 37,17

ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει,

Σοφ. Σειρ. 37,17

Αιτία και ρίζα των σκέψεων είναι η καρδία, προ της οποίας παρουσιάζονται τέσσαρα πράγματα·