Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,15


Σοφ. Σειρ. 37,15

καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι Ὑψίστου, ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου. –

Σοφ. Σειρ. 37,15

Και επί πάσι τούτοις, παρακάλεσε θερμώς τον Υψιστον, να κατευοδώνη την ζωήν σου εν αληθεία.