Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,1


Σοφ. Σειρ. 37,1

Πᾶς φίλος ἐρεῖ· ἐφιλίασα αὐτῷ κἀγώ, ἀλλ᾿ ἔστι φίλος ὀνόματι μόνον φίλος.

Σοφ. Σειρ. 37,1

Καθένας, που υποκρίνεται τον φίλον, ημπορεί να λέγη εις άλλον· “και εγώ είμαι φίλος με εκείνον”. Υπάρχουν φίλοι κατ’ όνομα μόνον.