Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,24


Σοφ. Σειρ. 36,24

ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ᾿ αὐτὸν καὶ στύλον ἀναπαύσεως.

Σοφ. Σειρ. 36,24

Εκείνος που αποκτά καλήν γυναίκα, κάμνει αρχήν της ευτυχίας του· αποκτά βοηθόν και στύλον αναπαύσεώς του.