Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,21


Σοφ. Σειρ. 36,21

πάντα ἄῤῥενα ἐπιδέξεται γυνή, ἔστι δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων.

Σοφ. Σειρ. 36,21

Η γυναίκα θα δεχθή ως άνδρα της εκείνον, που θα της επιβάλλουν. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ μιας γυναικός και άλλης.