Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,20


Σοφ. Σειρ. 36,20

καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ.

Σοφ. Σειρ. 36,20

Διεστραμμένη καρδία προξενεί λύπας· ο έμπειρος όμως και συνετός άνθρωπος γνωρίζει να ανταποδίδη εις αυτήν και να την πληρώνη όπως της πρέπει.