Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,2


Σοφ. Σειρ. 36,2

ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια, καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου.

Σοφ. Σειρ. 36,2

Υψωσε το παντοδύναμόν σου χέρι εναντίον των ξένων ασεβών εθνών· ας ίδουν και ας μάθουν εκείνοι την παντοδυναμίαν σου.