Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,14


Σοφ. Σειρ. 36,14

δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσματί σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ᾿ ὀνόματί σου·

Σοφ. Σειρ. 36,14

Δώσε την διαβεβαίωσιν της ευνοίας σου δι’ εκείνους, οι οποίοι απ’ αρχής ήσαν ιδικά σου πλάσματα. Καμε να προβληθούν αξιόπιστοι και να εκπληρωθούν αι προφητείαι, αι οποίαι ελέχθησαν εξ Ονόματός σου.