Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,4


Σοφ. Σειρ. 35,4

μὴ ὀφθῇς ἐν προσώπῳ Κυρίου κενός, πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς.

Σοφ. Σειρ. 35,4

Μη προσέλθης στον ναόν του Κυρίου με αδειανά τα χέρια, διότι όλαι αι προσφοραί είναι χρέος, σύμφωνα με τας εντολάς του Θεού.