Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 35,14


Σοφ. Σειρ. 35,14

οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ καὶ χήραν, ἐὰν ἐκχέῃ λαλιάν·

Σοφ. Σειρ. 35,14

Δεν θα παράβλεψη την δέησιν του ορφανού και της χήρας, όταν αυτοί εκχύσουν προς αυτόν τον πόνον των.