Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,9


Σοφ. Σειρ. 34,9

ἀνὴρ πεπαιδευμένος ἔγνω πολλά, καὶ ὁ πολύπειρος ἐκδιηγήσεται σύνεσιν.

Σοφ. Σειρ. 34,9

Ο μορφωμένος άνθρωπος γνωρίζει πολλά, και ο πολύπειρος άνθρωπος θα ομιλή με σύνεσιν.