Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,7


Σοφ. Σειρ. 34,7

πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησε τὰ ἐνύπνια, καὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτοῖς. –

Σοφ. Σειρ. 34,7

διότι τα όνειρα πολλούς επλάνησαν και όσοι εστήριξαν τας ελπίδας των εις αυτά, εξέπεσαν και ηπατήθησαν.