Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,15


Σοφ. Σειρ. 34,15

φοβουμένου τὸν Κύριον μακαρία ἡ ψυχή· τίνι ἐπέχει καὶ τίς ἀντιστήριγμα αὐτοῦ;

Σοφ. Σειρ. 34,15

Ευτυχισμένη είναι η ζωή εκείνου, που φοβείται τον Κυριον. Εις ποίον στηρίζεται; Ποίον έχει στήριγμά του, ει μη μόνον τον Θεόν;